ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการและวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร : 043-754-373 ภายใน 1739
E-mail : prc@msu.ac.th
Facebook : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เว็บไซต์ : https://prc.msu.ac.th
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : kanyaphat.r@msu.ac.th

 

Palaeontological Research and Education Centre
Khamriang Sub-District, Kantarawichai District,
Mahasarakham 44150 Thailand
Tel/Fax : +66-437-543-73
E-mail : prc@msu.ac.th
Facebook : Palaeontological Research and Education Centre
Website : https://prc.msu.ac.th
Webmaser : kanyaphat.r@msu.ac.th