Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545 โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้จัดตั้งศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาขึ้น เพื่อจุดประสงค์ในการวิจัยและ ค้นคว้าซากดึกดำบรรพ์อันเป็นมรดกอันล้ำค่า ของประเทศไทยและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้นั้นไปสู่แหล่งชุมชนเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณชน ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาคนแรก คือ Dr.Eric Buffetaut ผู้เชี่ยวชาญด้านซากดึกดำบรรพ์จากประเทศฝรั่งเศส และเป็นผู้ดำเนินการวิจัยด้านนี้ภายใต้ความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ ดร. วราวุธ สุธีธร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้ร่วมกับกรมทรัพยากร ธรณีและผู้เชี่ยวชาญทางด้านบรรพชีวินวิทยาจากประเทศฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์และ เดนมาร์ก ดำเนินการวิจัยและออก ภาคสนามทั่วพื้นที่ประเทศไทย เพื่อทำการสำรวจ ขุดค้นและเก็บรวบรวมตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ นอกจากนี้ทาง ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยายังผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรสาขาบรรพชีวินวิทยา (นานาชาติ ) ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมุ่งหวังที่จะขยายผลการศึกษาวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยาในประเทศไทย และมุ่งผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพทาง ด้าน บรรพชีวินวิทยาให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศไทย