ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปรัชญา (Philosophy)

ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน  (พหูนํ ปณฑิโต ชีเว)”

ปณิธาน

“มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในการสั่งสมแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับวิทยาการที่เป็นสากลให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญา สามารถพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“บรรพชีวินวิทยา  ศาสตร์สากลของไทย ทางเลือกใหม่ของการศึกษาและวิจัย”

พันธกิจ (Mission)

“ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นศูนย์ฯ หลักของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งมั่นแสวงหาความเป็นเลิศทางการวิจัยและการศึกษา พร้อมกับประสานงานและร่วมมือกับนักวิจัยและองค์กรต่างประเทศเกี่ยวกับซากสิ่งที่มีชีวิตดึกดำบรรพ์ สัมพันธ์กับธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อม