ปรัชญา

” ผู้มีปัญญา พึงอยู่เพื่อมหาชน (พหูนํ ปณฑิโต ชีเว)”