ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ งบประมารเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565