แผนกลยุทธ์ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนกลยุทธ์ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุงธันวาคม 2562)

แผนกลยุทธ์ศูนย์ 2560 – 2564 ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2562