แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก

  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม

เป้าประสงค์ 2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก

เป้าประสงค์ 2.2 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก

  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ 3.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

เป้าประสงค์ 4.1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในการทำงาน
เป้าประสงค์ 4.2 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์ 4.3 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 4.4 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการยอมรับในระดับสากล

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม