พื้นที่ศึกษาวิจัยหลัก ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา