มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 6

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 6

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา งดให้บริการแบบเผชิญหน้า (Face to Face)
และการเข้าเยี่ยมชม
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.