admin

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ขอเลื่อนวันเวลาการจัดกิจกรรมกิจกรรมฟอสซิลสำหรับเยาวชน Fossil for kids ตอน ไดโนเสาร์ครองโลก (Planet of Dinosaurs)

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเลื่อนวันเวลาการจัดกิจกรรมกิจกรรมฟอสซิลสำหรับเยาวชน Fossil for kids ตอน ไดโนเสาร์ครองโลก (Planet of D …

Read More »

Press Conference on “Fossil Lung Fish”

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ให้ความอนุเคราะห์เยี่ยมชมศูนย์ฯ แก่คณะครู นักเรียนและโรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูมและโรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย

Read More »

นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส. เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. เข้าร่วมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

Read More »

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และอาจารย์ โรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ทอดถวายวัดดอนสวน

Read More »

ผศ.ดร.ภาสกร บุญชาลี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนายเสกสรร เฉิดรัศมี ผู้ช่วยนักวิจัยของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้ออกสำรวจพื้นที่วัดภูเขาทอง บ้านภูเขาทอง ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Read More »

นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มมส. เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ มมส. ประจำปี 2563

Read More »