ประกวดราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
Read more
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเ 
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าจ้างเหมาจัดงานทำเวที 
Read more
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเ 
Read more
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเ 
Read more
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศอัตราค่าบำรุงการบ 
Read more
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การประกวดราคาจ้า 
Read more
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การประกวดราคาจ้า 
Read more