ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา / ประกาศราคากลาง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา/ประกาศราคากลาง/ให้วิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ

Read More »

โครงสร้างหน่วยงาน

Read More »

Happy New Year 2020

Read More »

Eric Buffetaut

ข้อมูลทั่วไป               ชื่อ-สกุล Eric  Buffetaut ตำแหน่ง นักวิจัย หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เบอร์โทรศัพท์   E-mail eric.buffetaut@sfr.fr …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร บุญชาลี

ข้อมูลทั่วไป ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร บุญชาลี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เบอร์โทรศัพท์ 086-5201818 E-mail pasa …

Read More »

รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน

ข้อมูลทั่วไป ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เบอร์โทรศัพท์ 081-8731724 E-mail mongkol.c@ms …

Read More »

แบบฟอร์ม

แบบ CHECK-LIST แบบฟอร์มการเงิน หนังสือขอรับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร บุตรบุคลากรที่เรียน ร.ร.สาธิต (แบบ สธ.004) หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ …

Read More »

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี พ.ศ. 2554 รายงานประจำปี พ.ศ. 2555 รายงานประจำปี พ.ศ. 2556 รายงานประจำปี พ.ศ. 2557

Read More »

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Research & Knowledge Volume 1, Number 1, January-June 2015 An azhdarchoid pterosaur humerus from the latest Jurassic (Phu Kradung Formation) of Phu Noi, no …

Read More »

ข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน

1. งานวิจัย 1.1 ให้บริการห้องปฏิบัติการด้านบรรพชีวินวิทยา ได้แก่   1.1.1 สตูดิโอถ่ายภาพตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์   1.1.2 ห้องปฏิบัติการซากดึกดำบรรพ์ขนาดเล็ก (ห้องตั …

Read More »