ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา / ประกาศราคากลาง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา/ประกาศราคากลาง/ให้วิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ

Read More »

โครงสร้างหน่วยงาน

Read More »

Happy New Year 2020

Read More »

Eric Buffetaut

ข้อมูลทั่วไป               ชื่อ-สกุล Eric  Buffetaut ตำแหน่ง นักวิจัย หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เบอร์โทรศัพท์   E-mail eric.buffetaut@sfr.fr …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร บุญชาลี

ข้อมูลทั่วไป ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร บุญชาลี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เบอร์โทรศัพท์ 086-5201818 E-mail pasa …

Read More »

รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน

ข้อมูลทั่วไป ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เบอร์โทรศัพท์ 081-8731724 E-mail mongkol.c@ms …

Read More »

แบบฟอร์ม

แบบ CHECK-LIST แบบฟอร์มการเงิน หนังสือขอรับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร บุตรบุคลากรที่เรียน ร.ร.สาธิต (แบบ สธ.004) หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ …

Read More »

แบบฟอร์มหนังสือราชการ

แบบฟอร์มหนังสือราชการ แบบฟอร์มบันทึกข้อความภายใน แบบฟอร์มหนังสือราชการส่งออกภายนอก แบบฟอร์มคำสั่ง

Read More »

แบบฟอร์มห้องปฏิบัติการ

แบบฟอร์มห้องปฏิบัติการ แนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการ ใบยืมตัวอย่าง ใบขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการ

Read More »

แบบฟอร์มงานพัสดุ

แบบฟอร์มงานพัสดุ แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ แบบฟอร์มใบเบิกครุภัณฑ์ แบบฟอร์มขอให้จัดหาพัสดุ แบบใบเสนอราคาจ้าง แบบใบเสนอราคาซื้อ แบบใบขออนุมัติใช้รถ

Read More »